Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.

Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

efirma 

https://efirma.nl

info@efirma.nl

KVK 77590929

Privacybeleid efirma

https://efirma.nl

Over ons privacybeleid

efirma geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van efirma. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/03/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting

Neostrada

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Neostrada verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Neostrada heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Neostrada is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Neostrada

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Neostrada. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Neostrada heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de

dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Efirma op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Efirma. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Nederlands

Algemene voorwaarden van online boekhouden bij efirma


Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden: onderstaande algemene voorwaarden van efirma

Dienst(en) – de Dienst(en) van efirma

efirma – een handelsnaam van de bedrijf, gevestigd te Alphen aan den Rijn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 77590929.

Opdrachtgever – eenieder die tegen betaling gebruik maakt van de diensten van het bedrijf


Artikel 2 Aanvang van de overeenkomst

2.1    Een overeenkomst komt tot stand zodra een registratieformulier en eerste betaling ontvangen- en geaccepteerd is door efirma

2.2    De ingangsdatum welke als zodanig vermeld staat op de overeenkomst geldt als ingangsdatum voor het abonnement. Opdrachtgever krijgt per e-mail een bevestiging van acceptatie.

2.3. Als de overgang vanuit een andere accountant gedurende het kalenderjaar plaatsvindt:

  1. Als de klant niet-geboekte facturen van vóór de registratiedatum op efirma heeft, is hij verplicht om voor deze maanden extra te betalen
  2. Als de BTW aangifte niet is gedaan door de vorige boekhouder, is efirma verplicht om alle facturen opnieuw te boeken tegen een extra vergoeding voor het bedrag van het abonnement voor die maanden
  3. De klant moet een document met de balans van het bedrijf leveren om het te gebruiken voor de jaarlijkse verrekening. Bij gebrek aan dit document is efirma verplicht om alle facturen opnieuw te boeken tegen een vergoeding die gelijk is aan het bedrag van het abonnement voor die maanden

Artikel 3 Opzegging overeenkomst

3.1    De Dienst zal worden verleend door efirma aan Opdrachtgever voor onbepaalde tijd of als overeengekomen tussen partijen

3.2    Zowel de Opdrachtgever als efirma kunnen de overeenkomst op elk moment schriftelijk opzeggen. Als dit tijdens een betaalde maand gebeurt, moet u de hele maand betalen. Geld voor ongebruikte dagen wordt niet gerestitueerd.

3.3    Indien de Opdrachtgever een van zijn verplichtingen tegens efirma niet nakomt of efirma goede reden heeft om te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen en de Opdrachtgever niet in staat is om op eerste verzoek van efirma adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, dan heeft efirma het recht om uitvoering van de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) op te schorten, en het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden.


Artikel 4 Betalingsvoorwaarden

4.1    De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De eerste factuur moet betaald worden bij inschrijving, daarna stuurt Efirma facturen elke maand door, als niet anders overeengekomen tussen partijen.

4.2    Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Efirma is ontvangen. 

4.3    De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd. 

4.4    Indien Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan Opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere betalingstermijn geboden. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

4.5    Vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is, is efirma gerechtigd de toegang tot de Diensten te blokkeren. Daarnaast zal efirma vanaf dat moment de wettelijke incassokosten in rekening. 

4.6    Naast de incassokosten als bedoeld in artikel 7.5  zal efirma vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim raakt eveneens de wettelijke (handels)rente in rekening brengen. Eventuele kosten voor een advocaat, deurwaarder etc. zullen ook voor rekening van de Opdrachtgever komen.


Artikel 5 Gebruik Diensten

5.1    Om  toegang te krijgen tot de Diensten dient de Opdrachtgever te beschikken over inloggegevens die door efirma worden verstrekt. Om een jaarrekening en aangifte inkomstenbelasting te doen, autoriseert de Opdrachtgever  efirma tot toegang op Belastingdienst website.

5.2    De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en geheimhouding van de door efirma beschikbaar gestelde inloggegevens. 

5.3    De Opdrachtgever is aansprakelijk voor het (onrechtmatig) gebruik door derden van de inloggegevens en voor alle handelingen of uitingen die via het account van de Opdrachtgever worden gedaan.


Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1   efirma houdt zich niet aansprakelijk voor incorrecte of incomplete documentatie, die niet goed of tijdig doorgestuurd zijn door de Opdrachtgever


Artikel 7 Wijziging van de voorwaarden

7.1    efirma behoudt het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

7.2    Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. 

7.3    Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.


Polski

Regulamin księgowości online efirma

  • Definicje

Warunki ogólne: poniższe warunki ogólne firmy efirma

Usługi – usługi firmy efirma

efirma – nazwa handlowa przedsiębiorstwa z siedzibą w Alphen aan den Rijn i zarejestrowanego w niderlandzkiej izbie handlowej pod numerem identyfikacyjnym 77590929

Klient- każda osoba, która odpłatnie korzysta z usług efirma


2. Rozpoczęcie umowy

2.1    Umowa zostaje zawarta, gdy tylko formularz rejestracyjny i pierwsza płatność zostaną otrzymane i zaakceptowane przez efirma

2.2    Data rozpoczęcia wykonania usług podana jako taka w umowie liczy się jako data rozpoczęcia subskrypcji. Klient otrzyma potwierdzenie zapisu jako wiadomość e-mail.

2.3. Jeżeli przejście od innego biura księgowego ma miejsce w trakcie trwania roku kalendarzowego:

  1. Jeśli klient posiada niezaksięgowane faktury, datowane na okres przed datą rejestracji na efirma, jest zobowiązany do zapłaty dodatkowo za te miesiące
  2. Jeśli poprzednie biuro księgowe nie wykonało deklaracji VAT, efirma jest zobowiązana do ponownego zaksięgowania wszystkich faktur za dodatkową opłatą za kwotę abonamentu za te miesiące
  3. Klient zobowiązany jest dostarczyć dokument z bilansem firmy, który potrzebny jest do wykonania rozliczenia rocznego. W przypadku braku tego dokumentu efirma jest zobowiązana do ponownego wprowadzenia wszystkich faktur do administracji za dodatkową opłatą, równą kwocie subskrypcji za te miesiące

3. Rezygnacja z usług

3.1    Usługi będą świadczona przez efirma na rzecz klienta na czas nieokreślony, chyba że ustalono inaczej

3.2    Zarówno Klient, jak i efirma mają możliwość rozwiązania umowy na piśmie w dowolnym momencie. Jeśli następuje to w trakcie trwania opłaconego miesiąca, klient jest zobowiązany do zapłaty za cały ten miesiąc. Pieniądze za niewykorzystane dni nie są zwracane.

3.3    Jeśli klient nie wywiąże się ze któregokolwiek ze swoich zobowiązań wobec efirma lub jeśli efirma ma uzasadnione powody do obaw, że klient nie wywiąże się ze swoich obowiązków, oraz klient nie będzie w stanie zapewnić odpowiedniego zabezpieczenia na pierwsze żądanie efirma, wówczas efirma ma prawo zawiesić wykonanie umowy (umów) zawartej z Klientem oraz rozwiązać umowę w całości lub w części.


4. Warunki płatności

4.1    Zobowiązanie płatnicze Klienta zaczyna obowiązywać w dniu zawarcia umowy. Pierwsza faktura powinna zostać zapłacona przy rejestracji, następnie efirma wysyła faktury co miesiąc, jeśli nie ustalono inaczej

4.2    Płatności należy dokonać w ciągu 7 dni od daty faktury. Momentem płatności jest moment, w którym efirma otrzymała należną kwotę.

4.3    Wynagrodzenie należne z tytułu umowy nie obejmuje podatku VAT ani żadnych innych opłat. Klient jest winien dokonania ustawowo należnej opłaty od usług.

4.4   Jeśli klient nie zapłaci na czas, zostanie o tym powiadomiony i zaoferowany zostanie dalszy termin płatności. Jeśli płatność nie zostanie dokonana w tym terminie, Klient pozostanie w stanie dłużniczym bez dalszego powiadomienia.

4.5    Od momentu niewywiązania się klienta z umowy efirma ma prawo zablokować dostęp do Usług. Ponadto efirma będzie odtąd obciążać koszty prawne wynikające z windykacji.

4.6    Oprócz kosztów windykacji, o których mowa w art. 7.5, efirma naliczy również odsetki ustawowe (handlowe) od momentu, w którym Klient nie dotrzyma terminu. Wszelkie koszty poniesione na rzecz adwokata, komornika itp. będą również ponoszone na rachunek klienta.


5. Korzystanie z usług

5.1    Aby uzyskać dostęp do Usług, Klient używa danych do logowania, uzyskanych od efrma. Aby złożyć roczne sprawozdania finansowe i deklaracje podatkowe, Klient  upoważnia efirma do dostępu do administracji podatkowej

5.2    Klient jest odpowiedzialny za poufność danych logowania udostępnionych przez efirma.

5.3    Klient ponosi odpowiedzialność za (niezgodne z prawem) wykorzystanie danych logowania przez osoby trzecie oraz za wszelkie działania dokonane za pośrednictwem konta klienta.


6. Odpowiedzialność prawna

6.1   efirma nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawną lub niekompletną dokumentację, która nie została prawidłowo lub terminowo przesłana przez klienta


7. Zmiana warunków umowy

7.1    efirma zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszych warunków.

7.2    Zmiany dotyczą również już zawartych umów z zachowaniem okresu 30 dni od pisemnego powiadomienia o zmianie.

7.3    Jeżeli Klient nie chce zaakceptować zmiany niniejszych warunków, może wypowiedzieć umowę do dnia, w którym nowe warunki wejdą w życie, do tej daty lub w dniu otrzymania anulowania, jeśli nastąpi po dacie wejścia w życie zmiany.

regulamin oraz politykę prywatności